REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SKLEP INTERNETOWY AJ Kwiatkowscy i zamglawiacze.pl

I. Postanowienia ogólne

      Właścicielem sklepu internetowego na stronie www.ajkwiatkowscy.pl jest spółka Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c., zarejestrowana w CEiDG, pod adresem ul. Przyjaźni 4/29,20-314 Lublin, NIP: 9462445132, REGON: 060003606, email: sklep@ajkwiatkowscy.pl, tel. 697026236, zwana dalej Sprzedawcą. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę. 
Stroną dokonująca zakupów, zwaną dalej Zamawiającym, musi być przedsiębiorca. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

II. Zamówienia

1. Sposoby składania zamówień:

- sklep internetowy: klikamy na ikonę koszyka (Dodaj do koszyka) umieszczoną przy produkcie. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka wybieramy formę dostawy, płatności, uzupełniamy dane billingowe. Następnie potwierdzamy zamówienie

- e-mail: sklep@ajkwiatkowscy.pl - podajemy: nazwę, cenę lub kod produktu, ilość, dane zamawiającego: nazwę, adres, numer NIP, adres dostawy, adres e-mail, telefon, formę płatności:

 • przedpłata (Proforma) - Przesyłka ekonomiczna
 • płatność przy dostawie Przesyłka pobraniowa

- telefonicznie: bezpośrednio pod nr tel. 697026236 podając: nazwę, cenę lub kod produktu, ilość, dane zamawiającego: nazwę, adres, numer NIP, adres dostawy, telefon, formę płatności:

 • przedpłata (Proforma) - Przesyłka ekonomiczna
 • płatność przy dostawie - Przesyłka pobraniowa

2. Złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy i otrzymanie e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno - prawnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający poprzez sklep internetowy, po złożeniu zamówienia, otrzymuje następujące wiadomości e- mail:

- Potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia do realizacji.

- Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem wiadomość zawiera szczegóły płatności. 

4. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie, po godzinie 12.00, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach zamówienia są realizowane natychmiast.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza z danymi.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich. Ceny towarów podane są z podatkiem VAT (brutto). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny.

7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu wpłaty na konto.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający będzie poinformowany o tym fakcie, także o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma odpowiedzi na swój kontakt przez więcej niż 7 dni, zamówienie zostanie skasowane.  

9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz inne dokumenty, tj. karty charakterystyki, atesty, pozwolenia dla preparatów chemicznych, karty gwarancyjne dla urządzeń, instrukcje itp.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty do realizacji. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w szczególnych przypadkach:

- wzbudzających wątpliwości danych klienta,
- błędów systemu, bądź obsługi sklepu,
- towary ograniczone ilościowo, objęte promocją lub wyprzedażą.

III. Sposoby płatności

12. Należność za towar można regulować:

- płatność przelewem, zamówienie zostanie zrealizowane, gdy środki znajdą się na koncie bankowym Sprzedawcy. Towar wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty i skompletowaniu zamówienia.

- płatność za pobraniem (płatność gotówkowa) - należność pobiera kurier lub pracownik Poczty Polskiej dostarczający towaru do Zamawiającego,

- przelew terminowy (tylko po indywidualnym uzgodnieniu, opcja dla stałych klientów).

13. Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto firmowe Sprzedawcy nr konta bankowego Credit Agricole: 97 1940 1076 3157 4561 0000 0000

14. W poleceniu przelewu lub blankiecie pocztowym, należy wpisać zawsze numer zamówienia.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany formy płatności. O takiej sytuacji Zamawiający będzie natychmiast informowany telefonicznie lub przez e-mail. 

IV. Wysyłka towaru

16. Przesyłki dostarczamy za pomocą firm kurierskich oraz przez sieć regionalnych przedstawicieli. Koszty przesyłki dostarczanej przez firmę kurierską zależne są od wagi zamówionego towaru. Inaczej wycenia się koszty przesyłki gabarytowej oraz przesyłki o dużej wartości.

17. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie przesyłki do doręczenia oraz czas dowiezienia pod wskazany adres. 

18. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, a oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. 

19. Pytania na temat możliwości naliczenia kosztów przesyłki prosimy kierować pod adresem e-mail: sklep@ajkwiatkowscy.pl

 lub telefonicznie: 697026236. Z zasady kurierzy nie udzielają żadnych informacji na temat zamówionego towaru. 

20. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

V. Odstąpienie od umowy

Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysyłanie ww. oświadczenia o odstąpieniu na Adres do korespondencji. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,
numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(
*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne skreślić

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

VI. Gwarancja i serwis

21. Zamawiający ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni, liczonych od daty dostarczenia towaru przez kuriera. Zwrot jest możliwy jeżeli: towar nie nosi śladów użytkowania, posiada kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz załączoną dokumentację. Zamawiający zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres magazynu Sprzedawcy. Każdy zwrot musi być uzgodniony telefonicznie ze sklepem.  Przesyłki nieuzgodnione nie będą przyjmowane. Należność za zwrócony towar zostanie przelana na konto w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia zwrotu. 

22. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy na terenie całego kraju. Adresy poszczególnych punktów serwisowych znajdą Państwo w karcie gwarancyjnej.

23. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w transporcie, czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca wymieni produkt na pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych, zaoferuje do wyboru inne produkty lub zwróci wpłacone pieniądze. 

24. Sprzedawca nie przyjmie żadnych przesyłek odsyłanych do niego „za pobraniem” bez wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego. 

25. Sprzedawca nie przyjmie przesyłek, których zawartość nie została wcześniej uzgodniona.

26. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona, zgodnie z Art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 

VII. Postanowienia końcowe

27. Oferta jest ważna wyłącznie na terenie Polski.

28. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku nie będą ujawniane osobom trzecim, ani innym podmiotom, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. W razie jakichkolwiek niejasności, pytania prosimy kierowane na adres e-mail: sklep@ajkwiatkowscy.pl

29. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

30. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin. 

31. Sklep nie bierze odpowiedzialności za treść danych technicznych sprzętu oraz za zdjęcia zamieszczone w instrukcji.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c. zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usługi sprzedaży, obsługi zwrotów i reklamacji, kontaktu z klientem w celu poinformowania go o ewentualnych zmianach dotyczących procesu zakupu, odpowiedzi na pytania klientów oraz marketingu innych wydarzeń dostępnych w ofercie ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacz.pl.

Dane wymagane do realizacji usługi sprzedaży  w zakres, której wchodzi telefoniczna obsługa  sprzedaży kiedy nie zrealizowano płatności, obsługa zwrotów, reklamacji i informowania o ewentualnych zmianach dotyczących wydarzenia obejmują:

1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres e-mail

4. Numer telefonu

5. Adres

6. NIP firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI AJKWIATKOWSCY.PL I ZAMGLAWIACZE.PL 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaka zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza

 1. Administratorem danych jest firma Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c., który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na stronie ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacze.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacze.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c.
 9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 11. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 13. Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

dwutlenek chloru, zamgławiacze, wentylatory, ditlenek chloru, ClO2, zamgławiacze ULV, zamgławiacze ultradźwiękowe, zamgławiacze wodne, nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze ultradźwiękowe, nawilżacze ULV, wentylatory przemysłowe, wentylatory osiowe, wentylatory ścienne, wentylatory dachowe, wentylatory promieniowe, ozonatory, dezynfekcja, dezynfekcja przez zamgławianie, dezynfekcja wentylacji, dezynfekcja klimatyzacji,  preparaty do dezynfekcji, mycie, mycie przemysłowe, środki czystości, rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, przechowalnictwo, chłodnie, magazyny.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania